Almega Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Vi är ett stöd för dig som utbildar andra.

Branschföreträdare

Nyheter

Kommunerna ber utbildningsföretag om hjälp för att klara integrationen och vuxenutbildningen. Men Ardalan Shekarabi (S) skriver i en artikel på Dagens Nyheters debattsida (3 december 2017) att våra medlemsföretag skapat ”förödande effekter i vår gemensamma välfärd”. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Kommunerna tar in externa anordnare för att de vill höja kvaliteten på sin vuxenutbildning eller för att de själva inte klarar av att leverera vissa smala utbildningar. Ingen tvingar dem att upphandla – inom vuxenutbildningen finns varken obligatorisk LOV eller etableringsfrihet. Om Sverige ska klara de stora samhällsutmaningarna krävs mer samarbete mellan det offentliga och utbildningsföretag, inte mindre. Vi från Utbildningsföretagen litar på att kommunerna kan fatta rätt beslut om hur vuxenutbildningen ska bedrivas – det borde landets kommunminister också göra.

Repliken i Dagens Nyheter kan du läsa här.

Utbildningsbranschen vill vara en konstruktiv partner i arbetsmarknadspolitiken. Lyssna på våra medlemsföretag – de har de innovativa lösningarna som behövs för att klara matchning och kompetensbristen. Det var budskapet när Utbildningsföretagen träffade Annica Dahl, statssekreterare hos Ylva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet. Delegationen från Utbildningsföretagen bestod av Christer Hammar (AcadeMedia), Katharina Sjögren Edström (Astar) och Anders Hvarfner (Intendia Group) och Fredric Skälstad.

 

 

Ska kommunerna kunna ge ”idéburna” aktörer i välfärden kontrakt utan upphandling och utan möjlighet till överprövning? Det föreslår regeringen i en promemoria. Förslagen öppnar för godtycklighet och riskerar att leda till oegentligheter. Almega Utbildningsföretagen avstyrker därför förslagen. Vi ansluter oss därmed till tunga myndigheter som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Du kan läsa remissvaret nedan.

Utbildningsföretagen förespråkar en rättssäker och effektiv upphandling som ger medborgarna största möjliga samhällsservice för sina skattepengar. Vi avstyrker därför förslagen i promemorian.

Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) föreslog att upphandlingar av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde som saknar ett gränsöverskridande intresse ska lämnas helt oreglerade. Avsaknad av tydliga upphandlingsregler öppnar för att kommuner och andra myndigheter helt godtyckligt anlitar leverantörer utan föregående upphandling, något som leder till sämre kvalitet i välfärdstjänsterna och skapar rättsosäkerhet, ineffektivitet och konkurrenssnedvridningar. Almega Utbildningsföretagen avvisar därför Välfärdsutredningens förslag.

Vi anser dock att det finns skäl att se över LOU. Även om syftet lagen är gott upplever många aktörer regelverket som både hämmande och byråkratiskt. Regleringen är svåröverskådlig och därmed svår att tillämpa. Rädslan för att göra fel, och få sin upphandling överprövad, leder till att många myndigheter inte vågar ställa krav på annat än lägsta pris. En utredning, Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (dir 2017:69), har i uppdrag att analysera och bedöma behovet och lämpligheten av att ha särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster. Almega Utbildningsföretagen anser att eventuella förändringar av upphandling av välfärdstjänster bör hanteras av denna utredning. I stället för att flera utredningar – även SOU 2017:44 föreslår förändringar på området – och promemorior föreslår förändringar bör arbetet med upphandlingsreglerna samordnas av en utredning.

Almega Utbildningsföretagen avstyrker förslaget i remisspromemorian om att införa ett nytt kapitel (19 a) i LOU. En särskild reglering för välfärdstjänsterna innebär en försvagning av rättssäkerheten. Syftet med den föreslagna regleringen är att gynna idéburna leverantörer. Det institutionaliserade godtycket framgår tydligt i konsekvensbeskrivningen: den upphandlande myndigheten kan ”visserligen som en följd av annonsen få ett antal anbud att hantera”, men eftersom ”några andra regler för förfarandet eller de allmänna principerna inte föreslås gälla” kommer de ”ändå ha stor möjlighet att välja vilken leverantör som ska anlitas”. Det finns en möjlighet att överpröva upphandlingen, men endast utifrån de föreslagna bestämmelserna i 19 kap. 24-27§§, t.ex. om upphandlingen har utannonserats på ett felaktigt sätt, om kontraktet inte stämmer överens med annonsen eller om leverantörerna inte har fått berättigad information.

Vår slutsats är att det – med promemorians förslag – kommer att finnas stora möjligheter att utforma annonsen och förfrågningsunderlaget så att någon konkurrens inte uppstår. Annonseringsplikten blir en regel tömd på innehåll och möjligheten till överprövning blir i verkligheten oanvändbar. Förslaget riskerar att medföra sämre kvalitet på samhällstjänster och öppnar för oegentligheter. Det finns en uppenbar risk för godtyckliga tilldelningar av kontrakt.

Utbildningföretagens publikationer

Ladda ned dokument som beskriver utbildningsföretagens verksamhet eller utgör resurser för dess medlemmar.

img_1631-2

Om Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Vi är ett stöd för dig som utbildar andra.

Almega Utbildningsföretagen grundades 1996. 2017 gick vi samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) och bildade landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. Vi ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänsteförbunden – är därmed en del av Svenskt Näringsliv.

Vår verksamhetsidé
Vi auktoriserar utbildningsföretag och verkar för att förbättra medlemsföretagens villkor. I över tjugo år har vi arbetat för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. Genom medlemsföretagens bredd och mångfald vill vi bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ge fler människor en väg in på arbetsmarknaden.

Utbildningsföretagen arbetar för en seriös utbildningsbransch. Vi ställer därför höga krav på våra medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet i en av våra medlemmar. Och du som ansvarar för ett utbildningsföretag får genom ditt medlemskap en stark röst som kan påverka dina marknadsvillkor till det bättre.

Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden.

Vår vision
Vi vill att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande och utbildning av vuxna för arbetslivet.

img_1631-2

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och vice styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-3

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

josef-nagy-2

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson