Nyheter

Efter ett inslag i TV4:s Kalla fakta (5/2) lyftes inom Utbildningsföretagen frågan om behovet av en extra tillsyn av vårt medlemsföretag Astar.

Tillsynen enligt Utbildningsföretagens modell för kvalitetsauktorisation påbörjades den 7 februari.

Utbildningsföretagen har varit i kontakt med Thoréngruppen, Stockholms stad och Malmö stad. Vi har begärt att få ta del av kommunernas utredningar om Astar.

Frågan om Astars vidare auktorisation kommer att tas upp i Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd vid sammanträdena den 12 april eller 14 juni, beroende på när begärda handlingar kommer nämnden till del.

Det förekommer uppgifter i media om att ett av våra medlemsföretag inte uppfyller kraven i en upphandling. Astar presenterar i det här brevet en mer nyanserad bild än vad som framkommer i nyhetsrapporteringen.

Almega Utbildningsföretagen verkar för hög kvalitet i Sfi. Vårt mål är att alla elever ska få bästa möjliga utbildning.

Från branschens sida välkomnar vi att den ansvariga kommunen, Stockholms stad, granskar fallet. Stadens inspektörer kan göra en mer objektiv bedömning om något fel har begåtts.

Kommunerna ber utbildningsföretag om hjälp för att klara integrationen och vuxenutbildningen. Men Ardalan Shekarabi (S) skriver i en artikel på Dagens Nyheters debattsida (3 december 2017) att våra medlemsföretag skapat ”förödande effekter i vår gemensamma välfärd”. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Kommunerna tar in externa anordnare för att de vill höja kvaliteten på sin vuxenutbildning eller för att de själva inte klarar av att leverera vissa smala utbildningar. Ingen tvingar dem att upphandla – inom vuxenutbildningen finns varken obligatorisk LOV eller etableringsfrihet. Om Sverige ska klara de stora samhällsutmaningarna krävs mer samarbete mellan det offentliga och utbildningsföretag, inte mindre. Vi från Utbildningsföretagen litar på att kommunerna kan fatta rätt beslut om hur vuxenutbildningen ska bedrivas – det borde landets kommunminister också göra.

Repliken i Dagens Nyheter kan du läsa här.

Utbildningsbranschen vill vara en konstruktiv partner i arbetsmarknadspolitiken. Lyssna på våra medlemsföretag – de har de innovativa lösningarna som behövs för att klara matchning och kompetensbristen. Det var budskapet när Utbildningsföretagen träffade Annica Dahl, statssekreterare hos Ylva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet. Delegationen från Utbildningsföretagen bestod av Christer Hammar (AcadeMedia), Katharina Sjögren Edström (Astar) och Anders Hvarfner (Intendia Group) och Fredric Skälstad.

 

 

Ska kommunerna kunna ge ”idéburna” aktörer i välfärden kontrakt utan upphandling och utan möjlighet till överprövning? Det föreslår regeringen i en promemoria. Förslagen öppnar för godtycklighet och riskerar att leda till oegentligheter. Almega Utbildningsföretagen avstyrker därför förslagen. Vi ansluter oss därmed till tunga myndigheter som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Du kan läsa remissvaret nedan.

Utbildningsföretagen förespråkar en rättssäker och effektiv upphandling som ger medborgarna största möjliga samhällsservice för sina skattepengar. Vi avstyrker därför förslagen i promemorian.

Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) föreslog att upphandlingar av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde som saknar ett gränsöverskridande intresse ska lämnas helt oreglerade. Avsaknad av tydliga upphandlingsregler öppnar för att kommuner och andra myndigheter helt godtyckligt anlitar leverantörer utan föregående upphandling, något som leder till sämre kvalitet i välfärdstjänsterna och skapar rättsosäkerhet, ineffektivitet och konkurrenssnedvridningar. Almega Utbildningsföretagen avvisar därför Välfärdsutredningens förslag.

Vi anser dock att det finns skäl att se över LOU. Även om syftet lagen är gott upplever många aktörer regelverket som både hämmande och byråkratiskt. Regleringen är svåröverskådlig och därmed svår att tillämpa. Rädslan för att göra fel, och få sin upphandling överprövad, leder till att många myndigheter inte vågar ställa krav på annat än lägsta pris. En utredning, Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (dir 2017:69), har i uppdrag att analysera och bedöma behovet och lämpligheten av att ha särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster. Almega Utbildningsföretagen anser att eventuella förändringar av upphandling av välfärdstjänster bör hanteras av denna utredning. I stället för att flera utredningar – även SOU 2017:44 föreslår förändringar på området – och promemorior föreslår förändringar bör arbetet med upphandlingsreglerna samordnas av en utredning.

Almega Utbildningsföretagen avstyrker förslaget i remisspromemorian om att införa ett nytt kapitel (19 a) i LOU. En särskild reglering för välfärdstjänsterna innebär en försvagning av rättssäkerheten. Syftet med den föreslagna regleringen är att gynna idéburna leverantörer. Det institutionaliserade godtycket framgår tydligt i konsekvensbeskrivningen: den upphandlande myndigheten kan ”visserligen som en följd av annonsen få ett antal anbud att hantera”, men eftersom ”några andra regler för förfarandet eller de allmänna principerna inte föreslås gälla” kommer de ”ändå ha stor möjlighet att välja vilken leverantör som ska anlitas”. Det finns en möjlighet att överpröva upphandlingen, men endast utifrån de föreslagna bestämmelserna i 19 kap. 24-27§§, t.ex. om upphandlingen har utannonserats på ett felaktigt sätt, om kontraktet inte stämmer överens med annonsen eller om leverantörerna inte har fått berättigad information.

Vår slutsats är att det – med promemorians förslag – kommer att finnas stora möjligheter att utforma annonsen och förfrågningsunderlaget så att någon konkurrens inte uppstår. Annonseringsplikten blir en regel tömd på innehåll och möjligheten till överprövning blir i verkligheten oanvändbar. Förslaget riskerar att medföra sämre kvalitet på samhällstjänster och öppnar för oegentligheter. Det finns en uppenbar risk för godtyckliga tilldelningar av kontrakt.

Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka 5,9 miljarder kronor till statskassan i år. Pengarna skulle ha gått till insatser för att få nyanlända och arbetslösa i jobb. Det är helt fel väg att gå. Sverige behöver offensiva satsningar. Idéerna, utbildningar och insatserna finns – låt våra medlemsföretag arbeta. Det skriver Fredric Skälstad, Utbildningsföretagens branschchef, i Upsala Nya Tidning.

Du kan läsa artikeln här.

 

Nya tag behövs i arbetsmarknadspolitiken. Men en omläggning av Arbetsförmedlingens utbildningsinsatser måste ske med förnuft. Alla studerande bör få rätt välja mellan auktoriserade anordnare – då blir det fler utbildningar som leder till jobb. Det skriver Utbildningsföretagens branschchef Fredric Skälstad på Dagens Nyheters debattsida (27/9).

Situationen på den svenska arbetsmarknaden är motsägelsefull. Vi har både hög arbetslöshet och brister i företagens kompetensförsörjningen. Här skulle arbetsmarknadsutbildningen kunna bli ännu bättre.

Men hur ska det gå till? På Dagens Nyheters debattsida (2017-09-27) föreslår företrädare för Moderaterna att Arbetsförmedlingen ska läggas ned och myndighetens arbetsuppgifter ska spridas på andra aktörer. Bland annat skriver de att ansvaret för alla utbildningsinsatser borde samlas hos kommunerna.

Utbildningsföretagen skriver i en replik (2017-09-28) att det finns en stor förbättringspotential hos Arbetsförmedlingen. Att samla ansvaret för vuxnas utbildning hos kommunerna skulle därför kunna vara en väg framåt. Men det är också viktigt att peka på de faror som lurar längs vägen.

Några kommuner har  valfrihetssystem där individerna själva får välja mellan auktoriserade aktörer. Med tuffa inträdeskrav, skarp granskning av kvaliteten och en ersättning baserad på de resultat som uppnås driver dessa kommunerna utvecklingen i en riktning mot ständiga förbättringar.

Men de allra flesta kommuner tänker inte så. De bedriver vuxenutbildningen i egen regi eller genomför komplicerade upphandlingar – ofta baserade på lägstapris. Risken är därför att den föreslagna reformen av Arbetsförmedlingen blir en enorm kommunalisering av arbetsmarknadsutbildningen.

En sådan – mycket omfattande – omläggning av arbetsmarknadspolitiken som Moderaterna föreslår måste därför kompletteras för att nå framgång: att all kommunal vuxenutbildning omfattas av obligatoriska valfrihetssystem.

Om valfrihetssystemen saknas rycks mattan bort under fötterna på några av Sveriges främsta utbildningsanordnare. Det handlar om innovativa företag som står för dagens och morgondagens lösningar. I stället för mer effektivitet och högre kvalitet kommer vi då bara att få likformighet. De största förlorarna blir alla studerande som går miste om utbildningar som faktiskt leder till jobb.

Arbetsmarknadspolitiken är ett av de områden som är i störst behov av förändringar. Vägen ut ur utanförskapet är för många att gå en utbildning – där kan kommuner och Arbetsförmedlingen tillsammans med utbildningsföretagen göra verklig skillnad. Vi på Utbildningsföretagen ser fram emot en fortsatt diskussion om nya innovativa lösningar på hur fler kan gå från arbetslöshet till arbete.

 

Utbildningsföretagens rapport Vuxenutbildning – nyckeln till integration tar sin utgångspunkt i det svenska samhällets kanske viktigaste prövning i dagsläget – att klara integrationen i en tid då kunskapssamhället höjer ribban på arbetsmarknaden. När det gäller utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden har Sverige dessutom under längre tid klarat sig sämre än omvärlden. Flera förklaringar till detta finns, men slutsatsen är enkel: Sverige behöver vässa sin integration. I detta ser Utbildningsföretagen en given nyckel till lösningen – vuxenutbildningen.

 

Medverkande:
  • Katharina Sjögren-Edström, Värd, Utbildningsföretagen
  • Nima Sanandaji, Författare och analytiker, ECEPR
  • Henrik Dider, HR-direktör, Scandic Sverige
  • Erik Bengtzboe, Riksdagsledamot och ledamot av Utbildningsutskottet, (M)
  • Maria Caryll, Sektionschef Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
 

Fredric Skälstad blir Almega Utbildningsföretagens nya branschchef. Fredric kommer närmast från en tjänst som utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

I maj 2017 bildades Sveriges största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen när Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) gick samman med Almega Utbildningsföretagen. Stor vikt har därefter lagts på att rekrytera en branschchef som kan etablera den nya organisationen.

– Jag är glad och stolt över att få vara en del av arbetet med att göra Sverige till ett av de mest effektiva och innovativa länderna i världen för livslångt lärande och utbildning av vuxna i arbetslivet, säger Fredric Skälstad.

– Utbildningsföretagens medlemsföretag har svaret på många av de stora utmaningarna samhället står inför: integrationen, företagens kompetensförsörjning och den omställning av arbetsmarknaden som krävs för att möta teknikutvecklingen. Det är stora och viktiga frågor som jag ser fram emot att arbeta med, säger Fredric Skälstad.

Fredric Skälstad, 39, är utbildad nationalekonom och tar med sig mer än femton års erfarenhet och kunskap från utbildningssektorn till sin nya roll som branschchef för Almega Utbildningsföretagen.

Expertrollen på Svenskt Näringsliv föregicks av arbete med utbildningsfrågor inom regeringskansliet, bland annat på Utbildningsdepartementet (2006-2010) och Statsrådsberedningen (2010-2013). Fredric har tidigare även arbetat i Sveriges riksdag och Stockholms stadshus.

– Vi är mycket glada att ha knutit Fredric Skälstad till oss. Hans breda kunskaper och långa erfarenhet av utbildningsfrågor kommer att bidra till att stärka Utbildningsföretagens röst i samhällsdebatten, säger Pär Lager, ordförande för Almega Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad tillträder sin nya tjänst som branschchef hos Almega Utbildningsföretagen den 1 september 2017.

Under måndagen, den 29 maj, beslutade eniga stämmor om att Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) går samman med Almega Utbildningsföretagen och bildar Sveriges största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildning. I och med sammanslagningen kommer Almega Utbildningsföretagen organisera 175 utbildningsföretag.

SAUF är en branschorganisation för utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet. Grundbulten i verksamheten är kvalitetsauktorisationen. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Nu går dessa organisationer samman.

Almega Utbildningsföretagen och SAUF blir därmed Sveriges ledande branschorganisation för stärkt kvalitet inom vuxenutbildningen. Genom medlemsföretagens bredd och mångfald kommer vi nu i ännu större utsträckning än tidigare bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka innanförskapet på arbetsmarknaden.

– Almega fortsätter växa och det är med stor glädje vi nu välkomnar medlemsföretagen i branschorganisationen SAUF till oss, när de idag väljer att bli en del av Almega Utbildningsföretagen. Vi lever i en tid då vuxenutbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare för att klara samhällets och företagens kompetensförsörjning, och framtidens utmaningar. I det behövs en tydlig röst som kan verka för bättre villkor och förutsättningar för utbildningsföretagen. Dagens beslut, där utbildningsbranschen samlas under ett och samma tak, är ett mycket bra beslut för såväl Almega, SAUF som utbildningsföretagen, säger Anna-Karin Hatt vd Almega

– Behoven av utbildningsföretagens tjänster liksom omvärldens granskning av branschen kommer att öka kraftigt kommande år. Den nya organisationen skapar ännu större förutsättningar för branschen att möta dessa förändringar, säger Christer Hammar, vice ordförande i Almega Utbildningsföretagen.

För att leda Sverige till bättre kompetensinvesteringar, en fungerande integration och ett kreativt samhälle där individens potential tas tillvara och kommer arbetsgivare och samhälle till del så krävs en enad, gemensam och vässad branschorganisation.

– Vår vision är att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande och utbildning av vuxna i arbetslivet. Här kan Utbildningsföretagen ta en tätposition för att stimulera utvecklingen av svensk utbildning, säger Pär Lager, ny ordförande i Almega Utbildningsföretagen och tidigare ordförande i SAUF.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och vice styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-3

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

josef-nagy-2

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson